تبلیغات
سلام66(فرشتو)

سلام قولا من رب رحیم - خوش آمدید

اسپانسرسیاسی وورشکستهای سیاسی

نویسنده :سید
تاریخ:دوشنبه 10 بهمن 1390-03:43 ق.ظ

(سلام دوستان! مدتی ست دل ودماغ نوشتنم نبودونیست،اما چه کنم که مطلبی(1) خواندم ومجبورشدم که...)

وقتی آقای  استادعلوم سیاسی که درجای تماشاگران سیاسی نشسته ومیدان سیاست راچون فوتبال فرض می کند(البته شایدفرض نادرستی هم نباشد)،ازآنجا که دربیرون مستطل سبز فوتبال کارشناسان ودلالان واسپانسرهای مختلفی از بازی به تورهم دیگه زدن(فوتبال)!بهره ها وسودهای خودرادارند،دربیرون میدان سیاست هم کارشناسان ودلالان واسپانسرهایی هستند که نه تنهاکارشان ،کارشناسی ازهمه رنگ است،بلکه ازجایگاه دانشگاهی واستادی آنقدرمرموزانه  ومامورانه درکاراسپانسری سیاست فعالندکه حتی برای منافع خودهم که شده،ورشکستگان سیاسی را که دیگرنای دویدن وفعالیتی ندارندرادرمیدان سیاست نگه دارندتا سودجویان واقعی واربابان آنورمیدان ضعیف نمانند که طبع اسپانسری ودلالی درسیاست همچون فوتبال، اقتضاء می کندکه اسپانسرودلال بدنبال سودویژه خودباشد،حالاکی ببرد وکی ببازد،اسپانسرکه درمیدان نیست، اسپانسردرفکر... خویش است.

جالب ست که:

اسپانسری ودلالی دربازی سیاسی هم حال وهوای فوتبالی دارد،بعنوان نمونه : بنام استادعلوم سیاسی بارها ازاعراب وزبان عربی اظهارتنفرمی شود اما وقتی فلان سیاستمداری که موردتمجیدست باملک عبدالله عربستانی روابط صمیمانه برقرارمی کند،گویا دلالی سیاسی حکم می کندکه دراین موقع ازتنفربه عرب گفته نشود،!تازه اگرپایش بیفتدازدیددلالی،همان سیاستمدارنه تنهانابغه می شودبلکه ازدیداسپانسری سیاسی،وی فرگوسن فوتبال سیاست می شود،آنچنانکه رضاخان خادم مردم وانگلیس پاکدامن می شود....!!

براستی آنچنانکه به نام فوتبال خیلی ها اسیربازی می شوندوبعضی هاهم ازدرآمدش راضی،بنام استادفلان علم،بعضی ها برای برخی ها چه بازارگرمی ها نمیکنندودرکنارش چه بهره ها که دنبال نمی کنند...!!

- عاقلان دادندکه این معلق زدنها،بهرچیست...!

1- درادامه مطلب بخوانید.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کلامی بازیباکلام

نویسنده :سید
تاریخ:سه شنبه 20 دی 1390-03:36 ق.ظ

آقای دکترزیباکلام!

سلام ! راستش بنده خیلی وقت ندارم که باحواندن یاگوش دادن حرفهای شما،آنرااتلف کنم ،زیراسالهاقبل پی بردم که جنابعالی ازچه مشربی، فکرخودراآبیاری کرده ومی کنید.امااتفاقی نوشته ی زیرازشما رادرسایتی  دیدم ووبرانم داشت که چندسوال ازشمابپرسم :

صادق زیبا کلام: روح انگلستان هم از کودتای رضاخان خبر نداشت/ رضا‌شاه ضد‌دین و ضد اسلام نبود-1

آقای استاد دانشگاه!

1- شمابه چیزی بنام حضوراستعمارانگلیس وبعدازان آمریکا درسالهای قبل ازانقلاب درایران قائل هستید..!؟

2- شما که درموردخیلی چیزها نظرمی دهید.  - آخرینش هم همین ظاهرا مبراساختن رضا خان ازهرگونه وابستگی ودرواقع ، معصوم شمردن دولت فخیمه استعمارگرانگلیس برای چندمین بار، ونیزاظهاراینکه حجه الاسلام رفسنجانی درانتخابات اخیرشرکت نمی کند...،- آیامی شودنظرتان راهم درموردانگیزه انقلاب درایران شفاف بیان فرمایید....!!؟

3- ازکینه دیرینه تان درموردعرب اززبان جمع گفته اید:« ...من در جای دیگری هم گفته‌ام که ما ایرانی‌ها نسبت به اعراب یک بغض و کینه و نفرت تاریخی داریم. فرق هم نمی‌کند که رضاشاه باشد یا جمهوری اسلامی. ...!؟

 اولا:شما چگونه به خوداجازه داده ایداززبان ایرانیان حرف بزنید..؟ ثانیا:این کینه تمام نشدنی شما بخاطرچیست!؟ هرچندکه درسایرگفته هاونوشته هایتان ازارادت به غربی ها نتوانسته ایدبکاهیدولی همین هم دلیل بدی نیست که برای ترویج فکراستعماری وسکولاریزم و... ثالثا: آیاشمابه مردمی که سالها ازدست اسعمارانگلیس زجرها کشیده اند،حق هم می دهیدکه نسبت به انگلیسی هاحداقل بدبینانه برخوردکنند!؟.من مثل شما ازکینه وبغض حرف نمی زنم.

4- مسجدگوهرشادبرای چه به توپ یسته شد...!؟

5-بعنوان یک استادعلوم سیاسی ازشما می پرسم: درکشورهای جهان سومی ازجمله ایران،عمال ووابستگان فکری به غرب،چگونه برای رضایتمندی کشورهای سلطه گرعمل می کنند...!؟-  لابدکتاب خدمت وخیانت روشنکرمرحوم جلال آل احمدهم خوانده اید...!؟ -.

6- دردنیای مدرن امروز، شما می دانید همه چیزمدرن می شود،حتی کسروی گری و...! شمامصداقی هم برای آن سراغ دارید....!؟- فکرکنم آینه دراین موردبه شما کمک زیادی خواهدکرد...-

- درخاتمه حرفهازیادست ،امابنظرمی رسدهمینقدرکافی باشدتاشما متوجه شده باشیدکه با ژست ونام ونشانهای غبارآلودو...نمی توان حقیقت رازیرپاگذاشت واندیشه ا ی که بوی ارادت به کشورهای اسعماری ازآن بلندست درجامعه ای که بلوغ انقلابی راطی می کندوصله ناجوریست برقامت ملتی موحدوشهیدداده ...

بنابراین آقای دکتر!

دومطلب برای شما دارم -  هرچندبنده نه استادم ونه دارای نام، وعمریست شاگردم وبی نام –

1- جناب استادسیاسی! هوای نفس انسان قدرت کمی نیست وتاریخ هم معلم بدی نیست. زدودن اندیشه های تعصبی ازوابستگی هاهم کاربدی نیست ! - آقای محترم! کی باید فهمید که تعصب های غیرمذهبی ولیبرالی همانقدر زشتتند وعیبتاک،که تعصبهای بی جای مذهبی ...!؟_

2- ساحت علم بسیاربلندترازآنست که ما بنام علم ودرجایگاه علم ،هرجعلی رابتوانیم به گوش خلق الله برسانیم تابه ساخته ی فکروخیالمان که خودمان برای خویشتن بتش ساخته ایم ،دیگران راهم به گردن نهادن به آن دعوت کنیم. - مگرمی شودزبان یک استاد دانشگاه زبان علم نباشد ...!؟

 بزیان بازاریش می شود :،علم وتاریخ قورباغه نیست که ما بجای ژیان رنگش کنیم وبه بازارآشفته فکری واردش سازیم وبعدهم لابدانتظارداشته باشیم ،که فکرروشن ما به خورشیدهم بگویدبرونورانی شوکه...!!

وحرف آخر: باورکنیم ،که برخلاف مسیر رودخانه ی حقیقت، شناکردن ،غرق شدن درجهالت ست، زیراکسی خلاف حقیقت نمی رود،مگراینکه خبال و... بجای اندیشه ی حق نشاند ولباس شیفتگی برقامت خودپوشاند... 

بازهم میگویم آینه ابزاربدی نیست برای دیدن حقیقت،بخصوص که این آینه ،وجدان شفافی یاشد... 2      والسلام

1- اگردوست داشتید گفته های ایشان رادرادامه مطلب بخوانید.

2- این نوشته به سایت وی ارسال گردید.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چکیده یک سفر...2

نویسنده :سید
تاریخ:چهارشنبه 14 دی 1390-01:54 ق.ظ

می خواستم ازصداقت دربازارنجف وکربلابنویسم ....

می خواستم بگویم یه جنس درتمام مغازه هایشان یک قیمت داشت...

می خواستم بگویم ازاینکه درمعاملاتشان چیزی بنام «چونه زدن« وجودنداشت...- مغازه دارانش می گفتندچرازائرایرانی می خواهدکه ماحتما ازخودش به خودش تخفیف بدهیم.یعنی جنسمان رامقداری گرانتربه انها بگوییم وبعدهمان مقداررابعنوان تخفیف باهشون حساب کنیم  -این دروغ نیست!!؟-....

می خواستم بنویسم که شیعیان آنجا اهل دروغ نبودند...

می خواستم بنویسم که مردم آنجا ازاینکه بعضی زوارایرانی دربرخوردها«بدون سلام» شروع به حرف زدن می کردند،تعجب می کردند...

می خواستم بگویم اکترمردم انجا بیشترازخیلی ازماهاپابندبه دستورات خدابودند...

می خواستم بگویم عزاداران درعزاداری هایی چشمها یشان درپیاده روها نمی چرخید...!! - اینراچندنفرهمسفربمن گفتند-

می خواستم بگویم که...وکه....

 ترسیدم...!  دیدم که من ایرانیم ودرگوشم عمریست که خوانده شده من بهترازافغانم وبرترازعربم و...

من ازنژاد کیم وچیم....

درسرزمین ما دزدی 3هزارمیلیاردی رااختلاس  می خوانند.ورشوه دادن وگرفتن راهدیه وشیرینی نامیده می شود.

مبلغ میلیاردی واقعی پرداختی به مربی خارجی برای فوتبال(پول بی زبون مردم یاپول مردم بی زبون) ،اعلام نمی شود،تامباداکسی که درگوشه مملکت منظرنان شبش است ،سکته کند...

بالاخره خواستم ببینم غربی بهترازمن است ومن بهترازعربم!! وبراستی کدام  قوم ازقوم دیگربرترست...!؟نه عقل پاسخم دادونه وجدان، قومی رابرایم معرفی کرد...

قران گشودم ،چنین دیدم :یاایهالناس...یاایهاالمومنون...ان اکرمکم عندالله اتقیکم...

وخبری ازیاایها الایرانیون ویاایهالعرب....ویاایهاالفلان....نبودکه نبود...

وگویااین خداست که مرزهای انسانیت رادرهم پیچده بود، تامرزهای جغرافی فریبمان ندهدونه هندوانه های آنچنانی را زیربغل خودبگذاریم ونه خودرانسبت به قوم دیگری پست ترشماریم ....

فتدبرویااولی ا لابصار
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چکیده یک سفر

نویسنده :سید
تاریخ:جمعه 25 آذر 1390-02:04 ب.ظ

...درحومه خروجی بصره بودکه سرعت اتوبوس کم شد،مردهم مثل بقیه مسافران دیدکه بچه نوجوانی بادست های بازکاملاجلواتوبوس ایستاده ،وقتی اتوبوس توقف کردمسافرین دیدندکه سینی هایی که کاسه های کوچک یکبارمصرف حلیم درونش بوددرقسمت کف جلواتوبوس پیداشدوصدای للحسین ،للحسین نوجوانانی که باشورخاصی قصدپذیرایی ازمسافرین داشتندشنیده می شد...کاسه ها دست بدست گشت تابه نفرات پشت سری برسد...ولی هنوزکاملابه نفرات عقب نرسیده دست نخورده بازمی گشت ....

مردکه ردیف دوم اتوبوس نشسته بودوچنین دید،ناگهان برخواست وروبه بقیه کردوگفت:مابه زیارت حسین میرویم!!؟واینگونه نازمی کینم وغذایش پس می زنیم !!؟...اگردرشهرهای ایران بودکه برای قاشقی ازآن حاضربودیدبه صف بایستید...

اینست اخلاصمان به حسین...!؟دست خدادردنکنه عجب امتحانی...!!؟ خوبست که حسین چیزی ازما....یکی ازوسط اتوبوس گفت :اینها بهداشتی نیست  و به دیگرون هم القاءمی کردکه غذای اینها...  ومرددرجواب گفت:ببین...کاسه ای ازحلیم راباشتاب خوردوگفت: من اصولاحلیم دوست ندارم ولی خوردم بگذارتاغذای حسین مرامریض کند.!اینجا صداقت وادعای ما که حسین حسین می کنیم معلوم می شه،ما چه حق داریم که دستی که بنام حسین ازماپذیرایی می کندردکنیم..!!؟ ونشست ودیگرچیزی نگفت...

- چندنفری خوردند واکثرکاسه های پرباقی ماندوبخاطراینکه ظاهرا بدجلوه نکندغذای حسین راپس زدن ، اکثرکاسه های  پرزحلیم درپلاستیک اشغالی سرازیرشدو...   -  آخه ما ایرانیها...!! -

اتوبوس راه افتاد...

بعدازساعتی درنجف ،جوانی نزدآن مردرفت وگفت:من ازدیشب دل دردداشتم وحرفهای توباعث شدچندقاشقی ازآن حلیم بخورم ،خدامی دانددل دردم بعدازآن رفع شد ومردفقط گفت:ماهنوزهم حسین رانشناخته ایم...

وجالب اینکه مسافری که درموردبهداشتی نبودن حلیم بین راه معترض مردشده بود،دربین راه نجف وکربلا وحتی درزمان بازگتش درخرمشهرهم طوری حالش بهم می خوردکه برای تهواش بایداتوبوس می ایستادوبیش ازدوبارحداقل اتوبوس مجبورشددربین راه بخاطرایشون بایستد...وگویاایشون آنچنان رعایت بهداشت داشته اندکه جزغذای هتل به غذای روزعاشورای حسین هم دهن نزده بودندزیرامعتقدبونددکه بهداشتی نیست...

وجالب تراینکه بقول خودش ،ابشون سابقه نداشته درمسافرت حالش بهم بخورد....!!

ادامه دارد....نوع مطلب : تک نوشته  اجتماعی  سفربه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

عاشورادرکربلا

نویسنده :سید
تاریخ:دوشنبه 21 آذر 1390-01:20 ق.ظ

سلام،جایتان خالی

«جنونی بالحسین دلیل عقلی»....

درادامه مطلب بخوانیدادامه مطلب

نوع مطلب : تک نوشته  اجتماعی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ماه عشق آمدوعاشق درمسلخ عشق شد

نویسنده :سید
تاریخ:دوشنبه 7 آذر 1390-10:28 ب.ظ

آجرک الله یاصاحب الزمان

السلام علیک یانورالله یااباعبدالله

حسین حج رانیمه کاره وطواف خانه خدارارها می کند...

تادرمحرم بساط عشق بپاکند ونمازراهم دربحبوبه کارزار بپا دارد تا ساحت عشق راباقره العین ،زینت دهد. وبفهماندکه سربه سجده نرفته، سودای عاشقی ندارد ودرره حق نرود، زیرادرمسلخ عشق جز....(1)

وگویااین بانگ آفتاب برتیزی نیزه است که:

سرتنهابه سجده ننه وآنچه درسرداری هم یزمین بنه که خدازیباست وعاشقی زیباست وعشق راباسرهای هزارسودایی چکار...!آ ازادگیت رادربربندگی او، وآدمیت رادرصداقت باآن یگانه بجو....!

وحق راباناحق درنیآمیزکه بسی سودنکردآنکه یوسف به زره ناصری بفروخته وآنکه ازعاشورادرسی نیاموخته.

و گویاقمرهم برلب رودچنین سرود:

خواستم وفا راآبیاری کنم آنگاه که آب برلب تشنه ننهادم ، تاشماهم در... بی وفایی نکنید....

دو دست  دادم درره جانان ! ای دست داران ،به حق دیگران دست اندازی نکنید..

وگویااین ندای مادرمصیبتهاست که چنین می گوید:

درعزای حسینم ،«مارایت الا جمیلا» گفتم ،تا زشتیهای زشت خوها رابرفرقشان کوبم...

واین چه محرم وعاشورایی ست که حسین بپاکردو شیعه رادرتاریخ پایدارکرد.....!؟

ولی حالامثل اینکه من وامثال من، بعدازسالهانفهمیده ایم یافراموش کرده ایم که :

حسین درره یارجان داد، تاما هم درره دوست ازهوای نفس گذریم.

حسین علی اصغرواکبرش راداد ،تاما هم فرزندخودراازعدالت وقانون برترنشمریم

حسین عزت نمازرادرمیدان جنگ نشان داد، تاما درمیدان زندگی نمازرا برای مرکب ومشرب ومقام ضایع نکنیم.

حسین بشریت رابه آزادگی فراخواند،تاما اینهمه ،بنده دنیانشویم....

- وای برمن!وبازهم وای برمن! که ازعاشور جزلباسی سیاه بتن کردن وعزاداری بهراونیآموختم  وفقط فهمیدم که یزیدغاصب حق اوست ...ولی هرگزازعشقبازی حسین نیاموختم ،برای او عزاداری کردم وبه حال وروزخودنگریستم ،وازهوای نفسم نگذشتم وبرای  لحظات بی خداییم بعزاء ننشستم، چراکه هنوزحسین رانشناختم وازیزیددرونم که مرابه بیعتهای گناه ومعصیت می کشاند،ونیزبربیعتهای یزیدهای بیرونم که مرابه سهام خواهی ها وخودخواهی ها وافزون خواهی ها میکشانندم ، هنوزمانده ام ...

 کی می شود،من هم ازحسین بیاموزم و سرارادتی به درگاه خدانهم ولباسی ازتقوی وپاکی برتن کنم ...!؟

آری! هرارادتی به حسین وهرتعزیتی بهراوزیباست...اما:

آیاشیعه واقعی حسین بودن زیباترنیست...!؟ آیاباحسین درخوبیهاعهدبستن وبرعمل به فرمان خدای حسین بودن زیباترنیست...!؟ آیاهمه روزهای سال حسینی بودن وحسینی زیستن زیباترنیست...!؟

خدایا! یادمان ده که ازحسین بیاموزیم دردهه عاشورا،نه تنهادیگ هایی بهرغذای بطن، بلکه دیگ هایی هم بهرتغذیه فطن ،به باربگذاریم...ودرسهای حسین هم دربقچه عمل داشته باشیم.

السلام علیک وصلوات الله علیک یامولایااباعبدالله وعلی جدک وعلی ابیک وعلی امک وعلی اخویک وعلی اولادک وعلی ارواح التی حلت بفنائک جمیعا ورحمه الله وبرکاته.

حسینیان !حسین یارتان ؛وخدای حسین نگهدارتان.

 1-رسول الله :الصلاه قره عینی.«نمازنورچشم من ست»

2- دوستان ! روزی خودتان باشد،ان شاءالله چهارشنبه عازم کربلایم. می روم دعایتان کنم.حلالم کنید.نوع مطلب : تک نوشته  اجتماعی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جیست بعدازاین تکلیف ما...!?

نویسنده :سید
تاریخ:چهارشنبه 2 آذر 1390-02:04 ب.ظ

  دوش دیدم که خدایم، خدایی می کند

  از«بهارستان» و غیره ،رونمایی می کند

«لطفاادامه مطلب رابخوانید»


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برداشتی آزادازدنیای سیاست

نویسنده :سید
تاریخ:سه شنبه 1 آذر 1390-08:10 ق.ظ

 - وقتی کسی می گوید : من تاسف می خورم که برخی ها فقط نیمه خالی لیوان را می بینند.یعنی نیمه خالی جیب دیگران رانمی بینندکه بایدپرشود.

- وقتی کسی می گوید: متاسفم که اینطورشد. یعنی متاسفم که مردم باخبرشدند.

- وقتی کسی می گوید:فلانی تخلف کرده. و.. یعنی توب توزمین دیگرون انداختن ومردم رودنیال نخودسیاه فرستادن تا...

- جایی که دکوراسیون عوض می شود. یعنی لطفا بظاهردل خوش کنیدوبه عمل دل نبندیدو به بطن ونیت فکرنکنید.

- کسی که  درزمان مسولیتش ، درست عمل نکرده ، بعدازآن ،فقط حرف های بظاهردرست زیاد می زند.

---

الجمله:

سیاست پسرابیطالب کجا...! وشیوه سیاستبازان امروزی کجا...! یعنی توانایی برمبنای شجاعت ومناعت طبع کجا... ! وقدرت برمبنای نام ونشان کجا...!

اولی ماندگاراست ودومی ناپایدار، زیراکه: دنیاکم نشان نداردازسیاستمدارانی که شهرت وثروتشان بلای جانشان شده.

کوگوش شنوا...!!؟نوع مطلب : تک نوشته  اجتماعی  نقد... 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ای کاش...!

نویسنده :سید
تاریخ:دوشنبه 30 آبان 1390-09:45 ق.ظ

راستش هیچگاه غبطه نخوردم کاش درجایی دیگردنیاآمده بودم اما الان غبطه میخورم که کاش من اصفهانی بودم زیراسالهاست آرزوداشتم که نماینده شهرما هم ،همچون نماینده اصفهان،شهامت وصداقت وپایداری راازخودش درمجلس نشان می داد.

سالهاست نماینده های شهرما بله قربان گو وسیاهی لشکر خوبی بوده اند، نمایندگان منفعلی که بجزیک دوره ،ازخوداراده چندان نشان ندادند،تاآنجا نمایندگان شهرما خنثی وبی اثرظاهرمی شدندکه حتی ازیکیشان سوال کردم چگونه فلانی باسابقه ومنشی که دارداستانداراستان شده!؟ درجوابم گفت:این خواسته آقای باهنراست...!ازکمی همت واراده ایشون درمجلس، که همکار فرهنگی ام بودوخوب می شناختمش،،تعجب کردم ،که چگونه  وچرااینقدردرمجلس خنثی وتاثیرپذیر ظاهرمی شوند.

آقای حسن کامران نماینده اصفهان راکه می بینم چگونه خالصانه ، باهمه زخم زبون ها به وظیفه اش عمل می کند وخودرا نباخته وباصطلاح تخت تاثیرجووسهم خواهی بعضی ها قرارنگرفته ،باخودمی گویم ای کاش نماینده ما ،مانند ایشان بود... 

که آقای ...هرگزنیمه پرلیوان رانتوانست به اونشان دهد...

لطفا به« ادامه مطلب» سرکی بکشید.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

عجب بهاری داره این بهارستان درفصل پاییز..!(2)

نویسنده :سید
تاریخ:دوشنبه 30 آبان 1390-08:24 ق.ظ

حالابه ننه مفلص مرحوم شده ، حق بدید که که بیادتوخواب بنده وزیرگوشم  بشینه، وبگه:

ننه جون! غذا اگه فاسدبشه دورمی ریزیش. قانون آگه فاسدبشه چه کارش می کنی!؟قانون گذاراگه موقع پختن قانون یه بویی به سرش بزنه  چکارش می کنی...!!؟

دیدی ننه جون ! یه یکشنبه ای بودکه بوی ته دیگ وقف  دانشگاه آزاد دربهارستون بلندشدووقتی دانشجوها راه افتادندبه اعتراض ،آنروز همه دیدندکه دیگ هم سیاه شده...

ننه جون! وقتی دستیارآشپز،میزپلوخوری کرسی نشینان سبزراطوری دیگه می چینه وراه رفتن برای رستوران آنان هم ازراه اهالی  اونجا هم جدامیکنه....می خوای این صاحبان صندلی سبز، برای دل مردمی که بهشون رای دادن ، ،قانون تودیگ بزاره...!!؟

ننه جون! وقتی کارپرداز آونجا که خودش هم کرسی دار بهارستونه ،اعلام می کنه که حقوق کرسی نشینان 800-تایه میلیون 200 هزارتومنه ویه میلیون هم کرایه خونه میدن ،خب کرایه خونه میدن دیگه !طفلکی ها بعضی هاشون بامنهای 200هزارتومن زندگی میکنن وبعضی هاشون هم حداکثربا400هزارتومن.خب حق دارندبعضی وقتها دیگها سیاه وروزهاسیاهترشوند....!!

ننه جون ! حالامتوجه شدیدکه بی دلیل نیست چراپدرزن ازدامادبرکنارشده ازیانک صادرات مختلس،دفاع میکنه ! واسه اینکه مادرزن ، چشم دامادرونداره ....!

ننه جون ! از100میلیون بلاعوض داده شده ،بازهم همان آقای دامادداردفاع می کنه ومی گه داده نشده  ...ننه جون این دفاع  هاکه بدون حساب وکتاب نیست...!!

ننه جون ! دکوراسیون وقتی خوشگل باشه فکرهاهم خوشگل میشه ،مردم پابرهنه کجاشون خوشگله که دیگی بخاطراونهابجوشه ! ،پس دیگ بایدبرای ازمابهترونی که حاهای خوشگل می شینن بجوشه.... اینقدربه دکورخادمین گیر نده...یه جوری بایدکاری انجام یشه !خب چه کاری ضروری ترازاینکه معاونت محترم اجرایی بهارستون انجام داده....!!

ننه جون ! کی بود،کی بود،من نبودم ،که شنیدی ! مجلس هشتم که نیود..! رییس گفته ،مانبودیم ،هرچه بوده زیرسرهفتم وششمی و...و...بوده ، اصلاشایدزیرسرارواح واجنه بوده که ما رابه طمع انداخته بوده...!

ننه جون ! اگه ازمن می شنوی وخواستی به اونهایی که فقط عاشق خدمت درروی صندلی سبزهستن رای بدهی،اول یه تعهدمحضری ازشون بگیرکه باندازه یه چای خوردن هم بزارن آبی برای توودیگررای دهنده ها هم بجوشه وگرنه.... –هرچند بعضی ازخادمین قانونگذار،همونجورکه قانون میذارن ،همونجورهم میتونن هروقت دلشون خواست ، روبعضی هاش پابذارن ...

 درآخرننه جون ! اگه به کسی نگی ومحرمانه پیش خودت نگه می داری ...! بدونکه همه این سروصداها ،زیرسررییس دولته وامثال حسن کامران ها ، که باعاشقان خدمت به مردم (!) دستشون رو تویه کاسه نمی کنن وباعث میشن دوشنبه روسیاه ، پشت یکشنبه دیگ سیاه بشینه....
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

عجب بهاری داره این بهارستان درفصل پاییز...! (1)

نویسنده :سید
تاریخ:دوشنبه 30 آبان 1390-07:56 ق.ظ

لطفا کمی حوصله کنیدودر«ادامه مطلب» راکه درسایت «الف »آمده بودولی بعدازچندساعت آنراحذف کردندبخوانید،اگرحوصله نداریدبه قستمتهای رنگینش نظری اندازیدتا....


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

یک بام ودو هوا واین همه ادعا...!!؟

نویسنده :سید
تاریخ:جمعه 27 آبان 1390-09:14 ق.ظ

لطفاخودتان در«ادامه مطلب»  بخوانید ومقایسه کنید.


ادامه مطلب

نوع مطلب : حرف درحرف  اجتماعی  نقد... 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رکوردشکنان ونشکنان

نویسنده :سید
تاریخ:پنجشنبه 26 آبان 1390-11:40 ب.ظ

1- آقای علی لاریجانی باداشتن 16 مشاور،درمقایسه باروسای پیشین مجلس که حداکثر2مشاور داشتند،رکوردشکن شد. (1)

2- آقای احمدی نژاد،درتعویض وزراء رکوردشکست.

3- آقای حجه الاسلام رفسنجانی رکوردثروتمندترین رییس جمهورورییس محلس ایران رادردست دارد.

4- ازاول انقلاب تاکنون ،مجلس هشتم ، درمخالفت بارییس جمهور،رکوردشکست.

5- وهمین مجلس بامصوبه  80 درصدی حقوق مادام العمر، برای دوسال فعالیت سیاسی ،رکوردخدمت به سیاسیون خدمتگزاربه دین ومردم وانقلاب راشکست (!).          -خدمت به موکلین ،فدای سر وکلاء -!

6- بانک صادرات ،درزمینه اختلاس، رکوردشکست.

7- همین بانک دراسپانسرفوتبال،هم رکوردشکست.

8- رکوردمحاکمه نشدن هنوزدردست جناب زادگان است.

9- فتنه وفسادوانحراف، هنوزهم دارای رکورد انحرافی اند.
نوع مطلب : تک نوشته  اجتماعی  نقد... 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چراواردحریم امن بعضی هاشدی...!؟

نویسنده :سید
تاریخ:چهارشنبه 25 آبان 1390-09:04 ب.ظ

لطفاادامه مطلب رامطالعه فرمایید


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

غدیر

نویسنده :سید
تاریخ:دوشنبه 23 آبان 1390-06:58 ب.ظ

هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان  بعد از من است... 

هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد.-1

اهل حق ! عیدعدالت و امامت مبارک  

دنیافریب می دهد،زیان می رساند،وتندمی گذرد

ازاینروخدا دنیاراپاداش دوستان خودنپسندید

وآن رانیرجایگاه کیفردشمنان قرارنداد

وبراستی مردم دنیاچون کاروانی اندکه هنوزباراندازنکرده ،کاروانسالاربانک کوچ سردهدتاباربربندندوبرانند.-2

1-خطبه غدیریه
2- حگمت415داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :27
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo